Jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu D3 a R4, které se uskutečnilo 16. 4. 2012 v Táboře – Tisková zpráva

Tábor 16. 4. 2012

Jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu D3 a R4 se podrobně zabývalo hodnocením činnosti za uplynulé období a to jak z pohledu přípravy a realizace jednotlivých staveb dálnice D3/R3, tak i stavu přípravy a realizace staveb rychlostní silnice R4.

V záležitostech dálnice D3 byla hlavní pozornost věnována urychlení postupových kroků směřujících k vydání závazného stanoviska MŽP ČR v procesu posuzování vlivů dálnice D3 ve Středočeském kraji na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., (EIA). Za tím účelem byla organizována čtyři společná setkání se starosty obcí a měst dotčených touto výstavbou s představiteli státní správy (MŽP ČR, MD ČR, MMR ČR), a představiteli zákonodárného sboru (Poslanecká sněmovna, Senát Parlamentu ČR). 
Naše snaha byla završena v lednu 2012, kdy MŽP stanovisko EIA vydalo. Tím bylo dosaženo výsledku, který umožní urychlit práce investora (ŘSD ČR) na další přípravě staveb 0301 – 0305  Praha (SOKP) – Jílové – Hostěradice – Václavice – Voračice – Nová Hospoda.
 Nedílnou součástí naší práce byla i jednání s představiteli HV PS PČR (Podvýbor pro dopravu) a přestaviteli SFDI za účelem získání potřebných finančních prostředků po léta 2011, 2012 a střednědobý výhled let 2013 – 2014. Součástí byla i jednání u ministra dopravy Mgr. Pavla Dobeše s cílem podpory přípravy projektu v systému PPP na stavbách dálnice D3 v Jihočeském kraji.

V záležitostech rychlostní silnice R4 je nutné konstatovat, že vlivem připravované „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025“ ze strany MD ČR došlo u této rychlostní silnice k odsunutí jejího významu a potřeb za časový horizont roku 2025. Veškerá naše jednání byla zaměřena na odstranění této negace, protože veškerá platná rozhodnutí, včetně provedených výkupů pozemků by propadly, což ve svém důsledku by znamenalo jak mrhání veřejných prostředků, tak mrhání vynaložené lidské práce. Podařilo se proto do rozpočtu SFDI usnesením HV PS PČR ze dne 8.12. 2011 na rok 2012 zařadit akci R4 Lety – Čimelice s rozpočtem 10 mil. Kč a v roce 2013 ve výši 50 mil. Kč.

Důležitou součástí jednání Valné hromady Sdružení byla i volba členů nové Výkonné rady a Dozorčí komise. Do Výkonné rady byli zvoleni (abecedně): Jan Babor Ing., Jan Bauer Ing., Václav Baštýř Ing., Pavel Braha, František Dědič Ing., Pavel Eybert Mgr., Ivan Fuksa Ing., František Laudát Ing., František Mikeš JUDr., Miroslav Sládek Ing, Jiří Šimánek Ing., Juraj Thoma Mgr., Jan Zahradník RNDr. 

Do Dozorčí komise byli zvoleni (abecedně): Zdeněk Herout Bc., Jaromír Novák Ing., Luboš Průša JUDr.

Volba předsedy, místopředsedy a tajemníka Výkonné rady, jakož i volba předsedy Dozorčí komise proběhne nejpozději do 15. května 2012.

Důležitou součástí jednání bylo i přijetí plánu práce Sdružení pro výstavbu D3 a R4 pro léta 2012 – 2013, jehož 10 konkrétních bodů se týká jak prosazení potřeby urychleného dobudování dálnice D3/R3, rychlostní silnice R4, tak nutné spolupráce s orgány státní správy, zákonodárného sboru, orgány obcí, měst, ale i jejich občany. Součástí plánu práce je i nutná koordinace dopravních potřeb se záměry dostavby JETE (3. a 4. blok).

V Táboře dne 16. dubna 2012 (pb)

Otázky a odpovědi

• Pane poslanče, očekával bych, že vzhledem ke svému vzdělání a dosavadní profesi budete spíše členem zemědělského výboru sněmovny. Proč jste se nechal zvolit do hospodářského výboru?..více >

Video

Jak je a bude

Fotogalerie